จากวัดธารน้ำไหลสู่สถานปฏิบัติธรรมชั้นแนวหน้าของเมืองไทย กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ทางพระพุทธศาสนา ที่มีผู้ศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อปี พ.ศ. 2475 มุ่งหมายเพื่อให้เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม ด้วยภายในอาณาบริเวณของสวนโมกข์ฯ มีความร่มรื่น เงียบสงบ

เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม กล่อมเกลาจิตใจ และศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งยังมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ รวมถึงภาพพุทธประวัติ และภาพจำลองจากภาพหินสลักเกี่ยวกับพุทธประวัติในอินเดีย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการสอนฝึกสมาธิแก่ชาวต่างประเทศ ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน และสำหรับคนไทย ทุกวันที่ 20–27 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30–17.00 น. ไม่ไกลจากสวนโมกขพลาราม คุณจะพบกับสวนรุกขชาติเขาพุทธทองอันเป็นสถานที่ รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่มีค่าไว้มากมาย ที่ตั้ง : อยู่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand